Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
301

I C 1969/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2016-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1969/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa W. C. reprezentowanej przez opiekuna prawnego M. J. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie I zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą
Czytaj więcej»

IV Ca 14/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ustalenie, że przedsiębiorstwo energetyczne ingerując w sferę cudzej własności ,poprzez postawienie słupów elektroenergetycznych i poprowadzenie linii przesyłowych a następnie bieżące utrzymywanie tych urządzeń, korzystało z tej nieruchomości w sposób odpowiadający treści służebności przesyłu, będąc w dobrej wierze, wyłącza mozliwość (...)
Sygn. akt IV Ca 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Koś Sędziowie: SSO Ewa Kowalik SSO Alicja Dąbrowska /spr./ Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 27 września
Czytaj więcej»

IV Ca 92/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Sygn. akt IV Ca 92/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 3 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu oddalił wniosek Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta R. o zasiedzenie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w R. przy ul. (...) stanowiącej działkę ewidencyjną (...) należących do E. i L. małżonków G. , J. i F. małżonków R. , M. Ł. oraz części udziału M. L. w zakresie przez nią nie objętym, zasądził od Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta R. na rzecz T. K. kwotę 1.200 zło
Czytaj więcej»

IV Ca 151/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaspokojenie wierzytelności przysługującej od jednego z małżonków wymaga dokonania podziału majątku wspólnego wówczas, gdy nie ma możliwości zaspokojenia wierzytelności z majątku osobistego dłużnika i składników majątku wspólnego małżonków wymienionych w art. 41§2 kro i gdy brak jest podstaw do poszukiwania zaspokojenia z majątku wspólnego (...)
Sygn. akt IV Ca 151/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO A. G. Sędziowie SO: I. K. , J. K. /spr./ Protokolant: stażysta A. B. po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko W. S. , R. S. o ustanowienie rozdzielności majątkowej na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 21 grud
Czytaj więcej»

IV Ca 154/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2014-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Charakter nieruchomości stanowiącej część terenu kolejowego, a nie będącej linią kolejową ani obszarem kolejowym w rozumieniu przepisów regulujących transport kolejowy nie uniemożliwia samoistnego posiadania tych nieruchomości i nie sprzeciwia się ich zasiedzeniu".
Sygn. akt IV Ca 154/14 POSTANOWIENIE Dnia 4 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SO Grzegorz Wójtowicz Sędziowie: SO Irena Koś SO Joanna Kaczmarek-Kęsik (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Aldona Gurtat po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z wniosku Gminnej Spółdzielni (...) w J. z udziałem Gminy J. , (...) Państwowych Spółki Akcyjnej w W. , Skarbu Państwa - Starosty (...) o stwierdzenie nabycia wła
Czytaj więcej»

IV Ca 182/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W postępowaniu o zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie w trybie art. 156 k.r.o. czynności prawnej, o jakiej mowa w art. 159§1 pkt 1 k.r.o. , sąd opiekuńczy winien z urzędu ustanowić kuratora w oparciu o przepis art. 157 k.r.o.
Sygn. akt IV Ca 182/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Wójtowicz Sędziowie: SO Alicja Dąbrowska SO Ewa Mierzejewska (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z wniosku K. C. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionego A. R. na skutek apelac
Czytaj więcej»

IV Ca 412/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie można twierdzić, że umowa poręczenia ma na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu przepisu art. 53 ust.6 ustawy z dnia 30.08.1999 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Sygn. akt IV Ca 412/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Maziarek-Kaźmierska Sędziowie: SO Joanna Kaczmarek-Kęsik (spr.) SO Ewa Mierzejewska Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w R. o zapłatę na skut
Czytaj więcej»

IV Ca 430/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-05-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: W orzecznictwie wskazuje się, że w procesie o ustalenie powód musi udowodnić, że ma interes prawny w wytoczeniu powództwa przeciwko konkretnemu pozwanemu, który przynajmniej potencjalnie stwarza zagrożenie dla jego prawnie chronionych interesów, a sam skutek jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego zapewni powodowi ochronę jego (...)
Sygn. akt IV Ca 430/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Koś /spr/ Sędzia: SO Elżbieta Kołodyńska Sędzia: SO Alicja Dąbrowska Protokolant: sekr. sądowy Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko J. K. o ustalenie na skutek apelacji M. Z. od wyroku Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 12 marca 201
Czytaj więcej»

IV Ca 432/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-05-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku pośrednich immisji sąsiedzkich podstawę roszczenia stanowią, według Sądu Okręgowego, oba powoływane już wyżej przepisy - art. 222 par. 2 i art. 144 k.c. pozostające ze sobą w związku. Z samego art. 144 k.c. nie można bezpośrednio wprowadzić roszczenia negatoryjnego, nie zawiera on bowiem żadnych środków ochrony. Z kolei (...)
Sygn. akt IV Ca 432/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Koś /spr/ Sędzia: SO Elżbieta Kołodyńska Sędzia: SO Alicja Dąbrowska Protokolant: sekr. sądowy Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. C. (1) przeciwko H. M. o zaniechanie naruszeń na skutek apelacji Z. C. (1) od wyroku Sądu Rejonowego w Kozienicac
Czytaj więcej»

IV Ca 540/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-05-27

Data publikacji: 2014-06-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kara umowna może być uznana za rażaco wygórowaną również w sytuacji przyczynienia się wierzyciela do powstania okoliczności powodujących obciążenie karą umowną. Katalog kryteriów pozwalających na zmniejszenie tej kary nie jest bowiem zamknięty i ocena w tym zakresie należy do Sądu orzekającego.
Sygn. akt IV Ca 540/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Glin (spr.) Sędziowie: SO Alicja Dąbrowska SO Joanna Kaczmarek-Kęsik Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Żuchowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Gminie G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 28 maja 2013
Czytaj więcej»