Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
424

IV Cz 233/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-05-23

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szczególny charakter powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wyroku uwzględniającego to powództwo, zwłaszcza wtedy, gdy strona pozwana wprawdzie sama wczesśniej nie zaicjonowała postępowania sądowego, ani też nie przeczyła twierdzeniom zawartym w pozwie i uznała (...)
Sygn. akt IV Cz 233/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Glin Sędziowie: SO Irena Koś /spr/ SO Grzegorz Wójtowicz po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. G. - P. przeciwko S. G. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na skutek zażalenia powódki od postanowienia Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 10 lutego 2014 roku, sygn
Czytaj więcej»

IV Cz 243/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-05-22

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ocenie dopuszczalności środków zaskarżenia należy jednakże brać pod uwagę pokrzywdzenie zaskarżonym orzeczeniem (gravamen) wnoszącego ten środek. Pokrzywdzenie orzeczeniem warunkuje bowiem istnienie interesu prawnego w jego zaskarżeniu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasadą prawną z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/13 (...)
IV Cz 243/15 POSTANOWIENIE Dnia 22 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Glin Sędziowie: SO Irena Koś /spr/ SO Ewa Kowalik po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko dłużnikowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. o świadczenie pieniężne w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej ustalonej
Czytaj więcej»

IV Cz 253/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-05-23

Data publikacji: 2014-06-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pojęcie "dokonania w terminie czynności procesowej", którą posługuje się ustawodawca w art. 168 § 1 kpc obejmuje zarówno sporządzenie, opracowanie czynności procesowej od strony merytorycznej jak i związaną z nią techniczną czynność złożenia w sądzie bezpośrednio lub poprzez nadanie przesyłki za posrednictwem operatora pocztowego (...)
Sygn. akt IV Cz 253/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Glin Sędziowie: SO Irena Koś SO Grzegorz Wójtowicz /spr/ po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. B. (1) , W. B. , P. B. i R. B. przeciwko D. B. (2) o alimenty na skutek zażalenia D. B. (2) od postanowienia Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 8 kwietnia 2014 roku, sygn. akt III RC 791/13 postanaw
Czytaj więcej»

IV Cz 670/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba prawna może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych o ile wykaże, że nie posiada dostatecznych środków na ich poniesienie. Wykazanie braku posiadania dostatecznych środków na poniesienie kosztów sądowych oznacza konieczność udowodnienia spełnienia tej okoliczności. Nie wystarczy więc jak w przypadku osób fizycznych samo złożenie oświadczenia.
Cz 670/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Radomiu oddalił w całości wniosek (...) Spółki z o.o. w R. o zwolnienie od opłaty od skargi. Oddalenie wniosku poprzedziły następujące ustalenia Sądu. (...) Spółka z o.o. w R. wniosła o zwolnienie od opłaty od skargi. Wniosek nie zawierał żadnego uzasadnienia. Wysokość opłaty sądowej od skargi na czynność komornika wynosi 100 złotych. Sąd przywołał przepis art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil
Czytaj więcej»

V Ka 70/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „wynikający z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie ma charakter bezwarunkowy. Jego istnienie nie jest w żaden sposób uzależnione od przedstawienia (...)
Sygn. akt V Ka 70/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. sprawy M. W. syna E. i M. z domu S. , ur. (...) w R. obwinionego o wykroczenie z art. 96 § 3 kw w zw. z art. 78 ustęp 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu
Czytaj więcej»

V Ka 141/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „ Do wystąpienia z wnioskiem i do jego uwzględnienia nie jest wystarczające samo ustalenie, iż okoliczności popełnienia czynu zarzucanego oskarżonemu nie budzą wątpliwości, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Warunkiem koniecznym uwzględnienia wniosku składanego w trybie art. 156§1 kks (rt.335§2 kpk) jest także (...)
Sygn. akt V Ka 141/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale Prokuratora Andrzeja Alberskiego oraz przedstawiciela oskarżyciela P. Straży Granicznej w L. Grupy Zamiejscowej w R. – K. P. po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. sprawy P. S. syna W. i E. z domu G. , ur. (...) w R. oskarżonego o przestępstwo z art. 65 § 1
Czytaj więcej»

V Ka 448/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nawiązka z art.67 § 3 kk, tak jak pozostałe środki kompensacyjne, ma za zadanie kompensować wyrządzoną przestępstwem szkodę, co niewątpliwie oznacza, że może być orzekana wyłącznie wówczas, gdy istnieje niezaspokojona dotychczas szkoda, lub gdy w chwili orzekania nadal istnieje u pokrzywdzonych poczucie krzywdy.
Sygn. akt V Ka 448/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale Prokuratora Beaty Michalak po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2018 r. sprawy Z. W. syna J. i J. z domu P. , ur. (...) w M. oskarżonego o przestępstwo z art. 207 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego od wyroku Sądu Rejonowego w Ra
Czytaj więcej»

V Ka 549/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Oskarżonemu, któremu zarzucono popełnienie przestępstw przed ukończeniem 17 lat, pomimo iż w chwili wszczęcia postępowania karnego miał ukończone 18 lat, bez względu na czas rozpoznania sprawy i tryb postępowania sądowego, zachowuje status nieletniego w czasie tego postępowania i zgodnie z art.79§1 pkt.1 kpk musi mieć obrońcę
Sygn. akt V Ka 549/13 UZASADNIENIE G. M. został oskarżony o to, że: I w okresie od daty bliżej nieustalonej do grudnia 2007 roku daty bliżej nieustalonej w S. , województwa (...) , działając w warunkach czynu ciągłego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uzyskał bez zgody osoby uprawnionej programy komputerowe i grę komputerową w postaci M. (...) P. , (...) E. (...) , (...) P. 6.2 oraz grę C. B. 2 o łącznej wartości 770 złotych stanowiące własność firm (...) , A. S. , T. , W. , T. T. w ten spo
Czytaj więcej»

V Ka 659/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy zobowiązany jest na każdym jej etapie do badania swego uprawnienia do orzekania w danym sądzie, również w kontekście zgodności z prawem decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia sędziego na nowe miejsce służbowe. Nie może wykonywać władzy sądowniczej na danym obszarze jurysdykcyjnym (...)
Sygn. akt V Ka 659/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda (spr.) Sędziowie: SO Stanisław Olchowy SO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale Prokuratora Urszuli Golus po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2013 r. sprawy M. J. oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 4 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sąd
Czytaj więcej»

V Ka 735/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nałożenie na oskarżonych obowiązku naprawienia szkody w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonych wobec nich kar ma charakter probacyjny i ściśle wiąże się z poddaniem ich próbie. Ma charakter osobistego obciążenia sprawców. Nie można, więc obowiązku naprawienia szkody nałożyć na oskarżonych solidarnie. Wykonania tego obowiązku (...)
V Ka 735 / 14 UZASADNIENIE W. P. , M. P. i M. Z. zostali oskarżeni o to, że: w okresie od 7 marca 2012 roku do 12 marca 2012 roku w miejscowości N. , gmina S. , woj. (...) w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu uszkodzili bądź usiłowali podpalić dwie stodoły w tym: - w dniu 07 marca 2012 roku w miejscowości N. (...) gmina S. , województwa (...) , po uprzednim podpaleniu znajdującej się na posesji stodoły dokonali jej uszkodzenia popr
Czytaj więcej»