Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 1840/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2013-12-11

Sygn. akt VI U 1840/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie

Przewodniczący SSO Bogumiła Rdzeń

Protokolant woźny sądowy Magdalena Kamieńska

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2013 roku w Radomiu

sprawy A. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R.

o wysokość kapitału początkowego

na skutek odwołania A. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R.

z dnia 30 listopada 2012 roku Nr (...)-2012

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zalicza A. W. do ustalenia wartości kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 roku do okresów składkowych okres zatrudnienia w Spółdzielni Kółek Rolniczych w R. od 17 października 1978 roku do 28 lutego 1983 roku.

VI U 1840/12

UZASADNIENIE

A. W. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 30 listopada 2012 roku nr. (...)-2012
w przedmiocie ponownego ustalenia kapitału początkowego, w części dotyczącej braku uwzględnienia do ustalenia kapitału początkowego okresu pracy od dnia
17 października 1978 roku do 28 lutego 1983 roku w Spółdzielni Kółek Rolniczych
w R.. W uzasadnieniu swego stanowiska odwołujący podał,
że w w/w okresie pracował na stanowisku traktorzysty, zgodnie z umową o pracę,
w pełnym wymiarze czasu pracy, co znajduje potwierdzenie w złożonym świadectwie pracy oraz legitymacji ubezpieczeniowej ( odwołanie k.2).

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w R. wniósł o jego oddalenie podając, że okresu pracy w Spółdzielni Kółek Rolniczych w S. organ rentowy nie uwzględnił do ogólnego okresu ubezpieczenia, ponieważ świadectwo pracy, przedłożone na w/w okres oraz inne zgromadzone dowody nie zawierają informacji, czy wnioskodawca był członkiem,
czy pracownikiem Spółdzielni. Ponadto z przedłożonych dokumentów nie wynika
od jakiej daty (...) przekształcił się w SUR ( odpowiedź na odwołanie k.3 ).

Sąd Okręgowy w Radomiu ustalił i zaważył, co następuje:

A. W. złożył wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
( wniosek o ustalenie kapitału początkowego akt ZUS ). Zaskarżona decyzją z dnia 30 listopada 2012 roku, w przedmiocie ponownego ustalenia kapitału początkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., odmówił ponownego ustalenia wartości kapitału początkowego ponieważ przedłożone dokumenty
nie spowodowały zmiany jego wartości.

Zgodnie z art. 173 i 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
( Dz.U. 1998 r.
Nr. 162 poz. 1118 ze zm.) dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy. Pierwszej waloryzacji kapitału początkowego dokonuje się od 1 czerwca 1999 roku poprzez pomnożenie tego kapitału wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z pierwszego kwartału 1999 roku pomniejszonego o naliczone
i potrącone od ubezpieczenia składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i chorobowe w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia z drugiego kwartału 1998 roku. Kapitał początkowy ewidencjonowany jest na koncie ubezpieczonego.
Przy ustaleniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia
w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6 i okresy nieskładkowe,
o których mowa w art. 7, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust.2. Staż ubezpieczonego, o którym mowa w ust.8, określa się w pełnych latach, z tym,
że jeżeli ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy tego stażu ponad pełne lata, staż ten zaokrągla się w górę.

W myśl art.6 ust.2 pkt 12 w/w ustawy za okresy składkowe uważa się również okresy przypadające przed dniem 15 listopada 1991roku następujące okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego w Rolniczych Spółdzielniach (...) w innych Spółdzielniach zrzeszonych w (...) Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, w zespołowych gospodarstwach rolnych Spółdzielni Kółek Rolniczych zrzeszonych w Krajowym Związku (...) oraz pracy na rzecz tych Spółdzielni objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od płacenia składki lub przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu.

W opinii Sądu Okręgowego wnioskodawca wykazał fakt zatrudnienia
w spornym okresie.

A. W. został zatrudniony w Spółdzielni Kółek Rolniczych w R. na podstawie umowy o pracę w dniu 17 października 1978 roku. Pracował
na stanowisku traktorzysty. Przez cały okres zatrudnienia nie wykonywał innych czynności. Otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie, ustalone według kategorii zaszeregowania ( świadectwo pracy k.14- akta ZUS ). Wykonywał usługi dla rolników i prace w transporcie. Pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum 8 godzin dziennie ( dowody: legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwo pracy k.14, karty wynagrodzeń od 1979 roku do 1983 roku k.14). Zeznania świadka A. K. k. 50-51.

Reasumując, A. W. w spornym okresie, w brew twierdzeniom organu rentowego był pracownikiem w/w Spółdzielni, a nie jej członkiem. Był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą świadczył w pełnym wymiarze czasu pracy,
co znajduje odzwierciedlenie zarówno w treści złożonych dokumentów, jak również
w zeznaniach świadka.

W ocenie Sądu zeznania świadka A. K. są w pełni wiarygodne, korelują z wyjaśnieniami wnioskodawcy oraz znajdują potwierdzenie w treści przedłożonych w przedmiotowej sprawie dokumentów, których wiarygodność nie była kwestionowana przez organ rentowy. Brak jest przy tym jakichkolwiek dowodów godzących w ich wiarygodność. Zgodne są również z zasadami logiki
i doświadczenia życiowego. Świadek potwierdziła fakt zatrudnienia A. W. w (...) w R. na stanowisku traktorzysty. Jak podała przez cały okres zatrudnienia pracował jako traktorzysta, innych czynności nie wykonywał. Pracę świadczył w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum 8 godzin dziennie,
na podstawie umowy o pracę. Świadek zeznała, że A. W. nie był członkiem Spółdzielni, tylko pracownikiem, wynagrodzenie wypłacano mu według stawki godzinowej wraz z premią uznaniową.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 477 14§2 kpc w zw. z art. 173 i 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. 2009r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.) zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Spos�b
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogumiła Rdzeń
Data wytworzenia informacji: