Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
437

IV Ca 290/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2014-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W świetle art. 435 kc szkoda musi być wyrządzona przez ruch przedsiębiorstwa, czy zakładu. Zdecydowanie przeważa zapatrywanie traktujące "ruch przedsiębiorstwa" bardzo szeroko. Oznacza to, że wyrządzenie szkody przez ruch przedsiębiorstwa czy zakładu w rozumieniu art. 435 kc ma miejsce zarówno wtedy gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem (...)
Sygn. akt IV Ca 290/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Irena Koś Sędzia: SO Ewa Kowalik Sędzia: SO Alicja Dąbrowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Żuchowska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apel
Czytaj więcej»

IV Ca 387/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-11-08

Data publikacji: 2018-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanką zastosowania art. 411 pkt 1 kc jest spełnienie świadczenia, które może być uznane za nienależne oraz wiedza spełniającego świadczenie o braku zobowiązania.
Sygn. akt IV Ca 387/18 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 14 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu zasądził od T. K. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w S. kwotę 10.200 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty, przy czym od dnia 1 stycznia 2016 roku z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 4.127 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia: Wyrok
Czytaj więcej»

IV Ca 595/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2018-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 595/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu zasądził od V. L. Towarzystwa (...) w W. na rzecz B. B. kwotę 5.838,53 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 2.667 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następuję ustalenia: W dniu 21 czerwca 2010 roku B. B. i S. Życie Towarzystwo (...) (po zmianie występująca, jako V. L. Towarzystwo (...) )
Czytaj więcej»

IV Cz 107/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2018-06-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia nie jest oczywiście orzeczeniem pozbawiającym tytuł wykonawczy wykonalności, o jakim stanowi art. 825 pkt 2 k.p.c., lecz stwierdza jedynie okoliczność, która wywołuje analogiczne skutki prawne (...) Konsekwencją utraty ex lege mocy tytułu egzekucyjnego po okresie dwóch miesięcy od wydania (...)
Sygn. akt IV Cz 107/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Radomiu w sprawie z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w P. przeciwko dłużnikowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o egzekucję umorzył postępowanie i zasądził od wierzyciela na rzecz dłużnika 2.717 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Podstawą wydanego postanowienia były następujące ustalenia. (...) Spółka Akcyjna w P. wystąpił do Sądu z powództwem przeciwko dłużnikowi (.
Czytaj więcej»

IV Cz 210/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-05-16

Data publikacji: 2014-05-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W toku postępowania wywołanego wniesieniem skargi na czynność komornika nie jest dopuszczalne objęcie zakresem kontroli Sądu operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie skarżącego.
Sygn. akt IV Cz 210/14 POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Wójtowicz /spr./ Sędziowie: SO Maria Maziarek-Kaźmierska SO Ewa Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela A. D. przeciwko dłużnikowi J. D. o świadczenie pieniężne w przedmiocie skargi J. D. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu R. S.
Czytaj więcej»

IV Cz 243/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-05-22

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ocenie dopuszczalności środków zaskarżenia należy jednakże brać pod uwagę pokrzywdzenie zaskarżonym orzeczeniem (gravamen) wnoszącego ten środek. Pokrzywdzenie orzeczeniem warunkuje bowiem istnienie interesu prawnego w jego zaskarżeniu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasadą prawną z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/13 (...)
IV Cz 243/15 POSTANOWIENIE Dnia 22 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Glin Sędziowie: SO Irena Koś /spr/ SO Ewa Kowalik po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko dłużnikowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. o świadczenie pieniężne w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej ustalonej
Czytaj więcej»

IV Ca 535/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2014-05-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Uznanie za niegodnego wymaga orzeczenia sądowego stwierdzającego, że określony spadkobierca został uznany za niegodnego /art.928 par. 1 k.c./. Orzeczenie takie ma charakter konstytutywny, stwierdzenie niegodności następuje w chwili uprawomocnienia się orzeczenia, z tym że działa ex tunc, gdyż spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od (...)
Sygn. akt IV Ca 535/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Koś (spr.) Sędziowie: SO Ewa Kowalik SO Joanna Kaczmarek-Kęsik Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. W. przeciwko J. L. o uznanie za niegodnego dziedziczenia na skutek apelacji Z. W. od wyroku Sądu Rejonowego w Kozienicac
Czytaj więcej»

IV Ca 540/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-05-27

Data publikacji: 2014-06-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kara umowna może być uznana za rażaco wygórowaną również w sytuacji przyczynienia się wierzyciela do powstania okoliczności powodujących obciążenie karą umowną. Katalog kryteriów pozwalających na zmniejszenie tej kary nie jest bowiem zamknięty i ocena w tym zakresie należy do Sądu orzekającego.
Sygn. akt IV Ca 540/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Glin (spr.) Sędziowie: SO Alicja Dąbrowska SO Joanna Kaczmarek-Kęsik Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Żuchowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Gminie G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 28 maja 2013
Czytaj więcej»

IV Ca 492/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-11

Data publikacji: 2019-01-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Legitymację do złożenia wniosku o przepadek pojazdu ma wyłącznie starosta.
Sygn. akt IV Ca 492/18 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 21 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Grójcu umorzył postępowanie w zakresie wniosku o orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa samochodu marki O. (...) o nr rej. (...) oraz samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) , a w pozostałym zakresie oddalił wniosek W. S. i J. S. o orzeczenie przepadku pojazdów. Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia: W dniu 7 lipca 2016 roku W. S. i J. O. , złożyli wniosek o orzeczenie
Czytaj więcej»

IV Ca 549/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-02-03

Data publikacji: 2015-03-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem uruchomienia procedury przewidzianej w art. 11 a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy przepisie jest wspólne zamieszkiwanie osoby stosującej przemoc i ofiary tej przemocy, ale przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że ma przeciwdziałać aby osoby poszkodowane w drodze przemocy zostały zmuszone do opuszczenia domu. (...)
Sygn. akt IV Ca 549/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Kowalik Sędziowie: SO Irena Koś (spr.) SO Ewa Mierzejewska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Żuchowska po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2015 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z wniosku D. S. , S. B. , M. B. z udziałem L. W. S. o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia
Czytaj więcej»